fbpx

AKTUALNOŚCI

CO NOWEGO W JANTARZE?


Konkurs z okazji Dnia Kobiet!

Konkurs z okazji Dnia Kobiet!

Dzień Kobiet tuż za rogiem. Panowie, jeśli wciąż nie macie pomysłu na prezent, pomożemy Wam!
Podzielcie się pomysłami na romantyczny wieczór w domu i na naszym Facebooku odpowiedzcie na pytanie:

co przyrządzić na kolację, by kobieta chciała zostać na śniadanie?

Uczestników, których pomysły zdobędą najwięcej polubień, nagrodzimy Kartami Podarunkowymi CH Jantar o wartości 50 PLN. Do wygrania jest ich aż pięć!

Regulamin konkursu poniżej:

Regulamin konkursu z okazji Dnia Kobiet
z dnia 26.02.2017 r.

§ 1. Definicje

1. Konkurs – konkurencja polegająca na dodaniu pod postem konkursowym komentarza/zdjęcia/komentarza i zdjęcia, zawierających odpowiedź na pytanie konkursowe: „Pomysł na romantyczny wieczór w domu: co przyrządzić na kolację, aby kobieta chciała zostać na śniadanie?”
2. Post Konkursowy – post zamieszczony na fanpage’u CHR Jantar w dniu 26.02.2017, zawierający informację o Konkursie.
3. Zgłoszenie Konkursowe – komentarz/zdjęcie/komentarz i zdjęcie, o którym mowa w punkcie 1., przesłany przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu.
4. Termin Konkursu: 26.02.2017, godz. 17:00 – 05.03.2017, godz. 12:00.
5. Organizator – My-Flow z siedzibą we Wrocławiu (51-166), ul. Krzywoustego 105 lok.20, z numerem identyfikacji podatkowej NIP 8952076960.
6. Właściciel – REI POLAND JANTAR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000602768, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252645897.
7. Zarządca – Cushman & Wakefield Zarządzanie Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-078), pl. Piłsudskiego 1, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000131583, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272386832.

§ 2. Uczestnicy Wydarzenia

1. Uczestnikiem wydarzenia może być każda osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz będąca konsumentem
w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), która w czasie trwania Konkursu prześle Zgłoszenie Konkursowe (zwana dalej Uczestnikiem).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora oraz pracownicy Zarządcy, pracownicy i właściciele sklepów, punktów usługowych, punktów handlowych mieszczących się w CHR Jantar, jak również pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy
o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia).
4. Uczestnik, przesyłając Zgłoszenie Konkursowe, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na: przetwarzanie lub wykorzystanie jego treści zgłoszonej do Konkursu przez My-Flow z siedzibą we Wrocławiu (51-166), przy ul. Krzywoustego 105 lok.20, z numerem identyfikacji podatkowej NIP 8952076960 oraz REI POLAND JANTAR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, publikację w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora w związku z Konkursem, tj. podanie ich nazwisk oraz opublikowanie treści Zgłoszeń na profilu CHR Jantar w serwisach Facebook (facebook.com/CHJantar) oraz Instagram (instagram.com/ch_jantar) oraz na stronie www.ch-jantar.pl.
6. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, iż posiada prawa autorskie do jego treści.
7. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego zapisy.
8. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Konkursie, jak również wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora w związku z Konkursem.

§ 3. Zasady Konkursu

1. Obsługę Konkursu realizuje Organizator na rzecz promocji CHR Jantar.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) Być Uczestnikiem w rozumieniu § 2. pkt. 1 niniejszego Regulaminu,
b) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu,
c) W czasie trwania Konkursu, przesłać Zgłoszenie Konkursowe.
5. Po zakończeniu Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawicieli Zarządcy (zwana dalej „Komisją Konkursową”) wybierze 5 osób, które spełniły warunki konkursu w rozumieniu § 1. pkt. 1 niniejszego Regulaminu i uzyskały największą ilość polubień opublikowanego komentarza. Jeśli kilkoro Uczestników otrzyma taką samą liczbę polubień, o tym, kto otrzyma nagrodę, decyduje Komisja Konkursowa.
6. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców, jak również stwierdzenie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagrody Zwycięzcom oraz terminu jej przekazania. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
7. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste. Komisja Konkursowa ma prawo wykluczyć z Konkursu (poprzez usunięcie danego Zgłoszenia) Uczestników, których Zgłoszenia w jej opinii zawierają takie treści.
8. Konkurs ma charakter lokalny i nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
9. Organizator, powołując się na Regulamin, w momencie niewypełnienia wskazanych w nim zasad, w sposób uznaniowy i nieodwołalny może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału
w Konkursie.

§ 4. Nagrody

1. Przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Właściciel Centrum.
2. Nagrodami w Konkursie jest 5 Kart Podarunkowych o wartości 50 zł każda.
3. Wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zmianami).
4. Przedstawiciel Organizatora Konkursu powiadomi Zwycięzcę Konkursu o wygranej poprzez odpowiedź na Zgłoszenie Konkursowe nie później niż w dniu 05.03.2017r. do godziny 17:00:00 czasu polskiego.
5. Nagrody wydawane są Zwycięzcom przez przedstawiciela Organizatora, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w dniach 06.03.2017 – 08.03.2017 r., w godzinach 9:00 – 21:00 w Punkcie Informacyjnym CHR Jantar.
6. Warunkiem odebrania nagrody jest czytelne podpisanie imieniem i nazwiskiem protokołu odbioru oraz okazanie ważnego dokumentu tożsamości.
7. W przypadku osób niepełnoletnich, nagroda wydawana jest jedynie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.
8. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę Konkursu w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, prawo do nagrody przechodzi na Właściciela Centrum.

§ 5. Reklamacje

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz opis sytuacji uzasadniającej reklamację.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pisemnie na adres siedziby Organizatora w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu (patrz: Termin Konkursu).
4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji do siedziby Organizatora, a osoby je składające informowane o nich pisemnie na adres z którego wpłynęła reklamacja.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizator udostępni Regulamin Wydarzenia na stronie www.ch-jantar.pl oraz zamieści link do Regulaminu w Poście Konkursowym.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Serwis Facebook zwolniony jest z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika w związku z Konkursem.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.