fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności


1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności” lub „Polityka”) została przyjęta przez spółkę REI Poland Jantar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000602768, NIP: 525-264-58-97, REGON: 363610817 („JANTAR”) w związku z wejściem w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

2. Polityka reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych przez JANTAR w związku prowadzeniem Centrum Handlowego Jantar, ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk („CH JANTAR”).

3. Polityka stanowi jednocześnie regulamin korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez JANTAR („Serwis”).

I. Regulamin Serwisu

I.1. Warunki korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

a) Dostęp do sieci Internet,
b) System operacyjny: Windows 7 lub nowszy, IOS wersja 11 lub nowsza,
c) Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
d) Dodatki: Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.
2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

I.2. Pliki cookies

1. JANTAR zbiera informacje na temat użytkowników Serwisu przy wykorzystaniu plików cookies. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników.

2. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies, w rozumieniu art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jest JANTAR.

4. Umieszczenie plików cookies odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika Serwisu,
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
d) utrzymania sesji użytkownika Serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać wprowadzonych danych,
e) w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez JANTAR jak i jego partnerów biznesowych (właścicieli marek lub sklepów oraz dostawców usług, dostępnych na terenie CH JANTAR).

6. Dostosowywanie kierowanych do użytkowników Serwisu informacji handlowych, komunikatów oraz zawartości Serwisu nie wywołuje żadnych skutków prawnych, finansowych lub innych istotnych konsekwencji dla użytkowników Serwisu.

7. JANTAR może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

8. Pliki cookies nie niszczą systemu na urządzeniu końcowym użytkownika, ani nie wpływają na sposób działania tego urządzenia. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkownika oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

9. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym korzystając z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

I.3. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu użytkownicy mogą zgłaszać kontaktując się z JANTAR pod adresem: Centrum Handlowe Jantar, ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk lub pod adresem e-mail: jantar@cushwake.com.

2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie użytkownika oraz dane kontaktowe (adres e-mail) umożliwiające kontakt z użytkownikiem.

3. JANTAR rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania, udzielając odpowiedzi na adres e-mail wskazany przez użytkownika.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

II.1. Informacja o administrowaniu danymi oraz o kategoriach osób, których dane przetwarza JANTAR

1. JANTAR przetwarza dane osobowe osób, wskazanych w niniejszym punkcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i jest ich administratorem w rozumieniu tych przepisów.

2. Współadministratorem danych osobowych pozyskanych przez JANTAR jest spółka CBRE Global Investors Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123835, NIP: 526-250-47-21, REGON: 017188128.

3. JANTAR, w związku z prowadzeniem CH JANTAR, może przetwarzać dane osobowe następujących kategorii osób:

a) Konsumentów,
b) Najemców będących osobami fizycznymi,
c) Kontrahentów będących osobami fizycznymi,
d) Pracowników najemców i kontrahentów,
e) Pracowników podwykonawców najemców i kontrahentów.

4. W przypadku konsumentów, JANTAR przetwarza w szczególności dane osobowe:

a) Uczestników konkursów i akcji marketingowych,
b) Osób kontaktujących się z JANTAR,
c) Osób zgłaszających roszczenia w stosunku do JANTAR,
d) Użytkowników mediów społecznościowych,
e) Osób odwiedzających CH JANTAR, w tym korzystających z parkingu.

5.JANTAR przekazuje szczegółowe, wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, osobom wskazanym w ust. 3.b) i 3.c) oraz ust. 4.a) – 4.c) powyżej bezpośrednio przy pozyskiwaniu danych, tj. przypadku:

a) Najemców będących osobami fizycznymi – jednocześnie z podpisaniem umowy najmu,
b) Kontrahentów będących osobami fizycznymi – jednocześnie z podpisaniem umowy,
c) Uczestników konkursów i akcji marketingowych – jednocześnie z przesłaniem potwierdzenia zgłoszenia udziału w konkursie/akcji marketingowej,
d) Osób kontaktujących się z JANTAR – jednocześnie z przyjęciem zgłoszenia lub odpowiedzią na nie,
e) Osób zgłaszających roszczenia w stosunku do JANTAR – jednocześnie z udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenie.

6.Ponadto, szczegółowe, wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych JANTAR udostępnia tym użytkownikom poprzez publikację na profilu CH JANTAR w tych mediach.

7.Szczegółowe, wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, osób innych niż wskazane w ust. 5 i 6 powyżej, zostały przedstawione w 2.2 niniejszej Polityki.

II.2. Zakres, cele i sposób przetwarzania danych osobowych niektórych kategorii osób

1. Osoby odwiedzające CH JANTAR (w tym korzystające z parkingu)

JANTAR przetwarza dane osobowe, tj. wizerunek osób odwiedzających CH JANTAR w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie CH JANTAR, w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego CCTV. Dane te mogą być wykorzystywane także w związku z naruszeniami prawa, których dopuszczają się osoby odwiedzające CH JANTAR.

W takiej sytuacji dane osobowe osób odwiedzających CH JANTAR są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów JANTAR, tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie CH JANTAR oraz dochodzenia roszczeń.

Biorąc pod uwagę powyższe cele, JANTAR może udostępniać dane osobowe osób odwiedzających CH JANTAR dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których JANTAR korzysta w związku z prowadzeniem CH JANTAR, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej oraz dostawcy systemu CCTV, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym. Dane osobowe mogą być udostępniane także organom publicznym, w tym policji oraz innym inspekcjom i strażom.

JANTAR nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG).
Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających CH JANTAR nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu CCTV przechowywane są przez 50 dni. W przypadku postępowań w związku z naruszeniami prawa, których dopuszczają się osoby odwiedzające CH JANTAR, dane osobowe mogą być przechowywane dłużej – przez czas trwania tych postępowań oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

2. Pracownicy najemców i kontrahentów JANTAR

JANTAR przetwarza dane osobowe pracowników swoich najemców i kontrahentów w następujących celach:

a) Wykonywania zawartych umów,
b) Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa (dotyczy awizacji prac, wydawania kart dostępu),
c) Dochodzenia roszczenia lub obrony praw.

W tych sytuacjach podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników najemców i kontrahentów jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów JANTAR.

JANTAR pozyskuje dane osobowe wskazanych powyżej osób od najemców i kontrahentów, w związku z realizacją umów. Przekazane dane osobowe mogą obejmować dane personalne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane dotyczące zajmowanego stanowiska służbowego.

Biorąc pod uwagę powyższe cele, JANTAR może udostępniać dane osobowe pracowników najemców i kontrahentów dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których JANTAR korzysta w związku z prowadzeniem CH JANTAR, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.

JANTAR nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG).

Przetwarzanie danych osobowych pracowników najemców i kontrahentów JANTAR nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Dane osobowe pracowników najemców i kontrahentów są przetwarzane przez czas obowiązywania wiążących JANTAR umów oraz przez 7 lat od ich wygaśnięcia. Przez taki sam okres przechowywane są dane zawarte w formularzach awizacji. W przypadku prowadzenia postępowań sądowych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną praw, dane osobowe są przechowywane przez czas trwania tych postępowań oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

3. Pracownicy podwykonawców najemców i kontrahentów JANTAR

JANTAR przetwarza dane osobowe podwykonawców (będących osobami fizycznymi) najemców i kontrahentów oraz pracowników podwykonawców najemców i kontrahentów w następujących celach:

a) Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa (dotyczy awizacji prac, wydawania kart dostępu),
b) Dochodzenia roszczenia lub obrony praw.

W tych sytuacjach podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych wyżej osób jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów JANTAR.

JANTAR pozyskuje dane osobowe wskazanych powyżej osób od najemców i kontrahentów, w związku z awizacjami prac prowadzonych w lokalach lub na terenie CH JANTAR. Przekazane dane osobowe mogą obejmować dane personalne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane dotyczące zajmowanego stanowiska służbowego.

Biorąc pod uwagę powyższe cele, JANTAR może udostępniać dane osobowe osób wskazanych powyżej dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których JANTAR korzysta w związku z prowadzeniem CH JANTAR, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.

JANTAR nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG).

Przetwarzanie danych osobowych omawianych osób nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Dane osobowe omawianych osób są przetwarzane przez 7 lat od zakończenia prac prowadzonych w lokalu lub na terenie CH JANTAR. W przypadku prowadzenia postępowań sądowych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną praw, dane osobowe są przechowywane przez czas trwania tych postępowań oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

II.3. Reagowanie na żądania osób, których dane dotyczą

W związku z prowadzeniem CH JANTAR, JANTAR zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza (wskazanym w punkcie 2.1), wykonywania przysługujących im, zgodnie z obowiązującymi przepisami, praw. Osoby te mają prawo:

a) dostępu do ich danych osobowych,
b) żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
c) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych,
f) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania.

2. Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji ww. uprawnień, znajdują się w punkcie 2.4 niniejszej Polityki.

3. Ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby której dane dotyczą JANTAR zapewnia tej osobie możliwość wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

4. Osoby, których dane są przetwarzane przez JANTAR mogą realizować przysługujące im uprawnienia, określone w ust. 1 i 3 powyżej, kontaktując się z JANTAR pod adresem: Centrum Handlowe Jantar, ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk lub pod adresem e-mail: daneosobowe@ch-jantar.pl.

5. JANTAR bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wykonywaniem przez nią praw, określonych w ust. 1 i 3 powyżej.

6. Jeżeli JANTAR nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – JANTAR informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
7. Jednocześnie, każdej osobie, która uważa, że jej dane są przetwarzane przez JANTAR niezgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

II.4. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez JANTAR

1. Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez JANTAR, może żądać udzielenia informacji czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak – uzyskania do nich dostępu.

JANTAR, na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych informuje tę osobę o zakresie, sposobie i celu przetwarzania danych, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany poprzez wydanie kopii danych, przy czym pierwsza kopia danych udzielana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii danych, JANTAR jest uprawniony do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom administracyjnym.

2. Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy dane osobowe są nieaktualne lub nieprawidłowe, osoba, której dane dotyczą może żądać ich sprostowania. W przypadku, gdy dane zostały udostępnione innym podmiotom, JANTAR informuje te podmioty o dokonaniu sprostowania danych. Ponadto, JANTAR uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której dane dotyczą. JANTAR może odmówić uzupełnienia danych, jeżeli są one zbędne dla celów przetwarzania.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Na żądanie osoby, której dane dotyczą, JANTAR usuwa zgromadzone dane. Jest to możliwe, jeżeli:

a) dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na JANTAR,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały udostępnione innym podmiotom, JANTAR podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować te podmioty o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, JANTAR informuje ją o podmiotach, którym jej dane zostały udostępnione.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

JANTAR dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, w sytuacji gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający JANTAR sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) JANTAR nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie JANTAR są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, JANTAR przetwarza je, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

5. Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy, JANTAR na żądanie osoby wydaje jej dotyczące jej dane, przetwarzane w systemach informatycznych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje je – jeżeli jest to możliwe – innemu podmiotowi.

6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Jeżeli osoba, której dane dotyczą zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez JANTAR w oparciu o uzasadniony interes JANTAR, JANTAR uwzględnia sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie JANTAR ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, zgłaszającej sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) JANTAR uwzględnia sprzeciw niezwłocznie i zaprzestaje przetwarzania danych osoby, która zgłosiła sprzeciw.

III. Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i podmiotów, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, JANTAR zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych. Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.

2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

3. JANTAR jest uprawnione do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Wówczas wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania w Serwisie.